Algemene voorwaarden

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Romania Meubelen spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie volledig en juist is, daarentegen kan Romania Meubelen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Romania Meubelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De Romania Meubelen-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Romania Meubelen liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Romania Meubelen. Romania Meubelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Romania Meubelen geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Romania Meubelen. Tevens is Romania niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Romania Meubelen die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Romania Meubelen in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons op nemen